Jaarlijks organiseren verenigingen in het voorjaar een Algemene ledenvergadering (ALV). Ook Litac. Door de maatregelen met betrekking tot COVID-19 ging de ALV in maart al niet door en is deze opnieuw gepland en wel op 13 oktober.

Dat leek op voorhand een goed plan en we waren als verenigingsbestuur en stichtingsbestuur ook gestart met de voorbereidingen en te kijken hoe we het wilden gaan organiseren. Grote zaal, stoelen 1.5m uit elkaar, langere inloop tijd, goede luidsprekers met versterker (dank je, Eugene!), presenatie en ga zo maar door. 

Helaas gooit COVID-19 wederom roet in het eten en hebben wij als besturen besloten ook de ALV van 13 oktober te annuleren. Voor samenkomsten in de binnenruimte is vooralsnog een maximum van 30 personen toegestaan. Met beide besturen en wat hulp kunnen we maximaal 20 leden toe laten en dat is niet hoe wij een ALV willen organiseren.

Er zijn genoeg online-mogelijkheden om te vergaderen, zelfs met grote aantallen, maar ook dat vraagt voorbereiding en beperkt de mogelijkheden enorm. 

Daarom hebben wij als verenigingsbestuur én stichtingsbestuur gezamenlijk besloten de ALV op te schorten naar volgend jaar en één ALV voor de jaren 2019 en 2020 te gaan organiseren. De exacte datum moet nog gepland worden.

Besluiten en gevolgen

 • Financiën
  De kascontrole over de financiële cijfers van 2019 heeft plaatsgevonden en tijdens de ALV deelt de kascommissie haar eventuele bevindingen. Vervolgens wordt er wel óf geen decharge aan het bestuur verleent voor het gevoerde financiële beleid. Dat zal nog even uitgesteld worden.
 • Begroting 2020
  De begroting voor dit jaar was al aan de voorzichtige kant opgesteld. Er zijn tot nu toe ook geen bijzondere uitgaven of inkomsten geweest, die aan het begin van het jaar niet voorzien waren. Kortom, op financiëel vlak gebeurt er niets raars. Inkomsten en uitgaven lopen 'gewoon' door. Enerzijds zijn wat minder inkomsten als gevolg van minder financiële acties en anderzijds zijn er dus ook wat uitgaven als gevolg van activiteiten die niet door (zijn) gaan. Kortom, we lopen op schema en dat zetten we onveranderd voort. 
 • Begroting 2021
  Helaas blijft de toekomst onzeker en we zullen dan ook moeten gaan kijken wat volgend jaar wel/niet door zal gaan. We zijn een gezonde vereniging en kunnen tegen een stootje, maar uiteraard heeft COVID-19 impact op onze financiën. Hoeveel en hoelang kan alleen niemand voorspellen. Hopelijk weten we bij de ALV in het voorjaar meer.
 • Contributie
  Normaliter wordt tijdens de ALV de contributie opnieuw vastgesteld. Door het uitstellen van de ALV is het niet mogelijk wijzigingen door te voeren in de contributie, hetzij verhogen, hetzij verlagen. De contributie blijft in 2020 dus ongewijzigd. Tijdens de ALV in het voorjaar zal de contributie met terugwerkende kracht tot 01-01-2021 gewijzigd kunnen worden wanneer de vergadering hier voor kiest. Dit kan afhankeljk van het financiële resultaat een verlaging, gelijk blijven óf verhoging zijn. 
 • Bestuursverkiezingen
  Op de rol stonden de volgende bestuurswijzigingen:
  • Lynn Bongers had zich kandidaat gesteld om de positie van Harry Breuker over te nemen. Zij verlengt haar ad interim-taken en blijft aanspreekpunt voor dynamictenniszaken.
  • Jasper Bluiminck (penningmeester) en Guus Hulshof (tafeltennis) hebben zich als herkiesbaar aangeboden. Hun zittingstermijn loopt in elk geval door tot de eerst volgende ALV en zij vervullen hun rol ongewijzigd.

Formeel?
De bovenstaande zaken klinken allemaal heel formeel en dat zijn ze in zekere zin ook. Alleen wanneer wij deze besluiten niet nemen, kunnen wij als "overgebleven" bestuursleden (Hans, William) de vereniging niet besturen. 

Wij hebben de besluiten weloverwogen genomen, maar desondanks kan het zijn dat je het niet eens bent met één van de genomen besluiten. Mocht dit het geval zijn, dan kun je per mail contact opnemen met secretaris William ter Maat.

Uiteraard staan wij ook open voor feedback, vragen en tips. Neem dan dus ook gerust contact op met ons.

Inloggen

Ga naar boven